حکیم فردوسی

حکیم فردوسی

ما در این مدرسه جمع شده ایم تا با استفاده از برترین اساتید و معلمین خود اینده فرزندان شما و کشور خویش را رقم بزنیم

در مدرسه ما غیر از درس به بهتر شدن رشد و تربیت فرزند توجه میشود زیرا که این مهم باعث رشد فکری کودک میگردد

به امید موفقیت های روز افزون