کارنامه ترم اول

ارائه کارنامه ترم اول

اولیایی گرامی پایه اول و دوم مطابق برنامه به مدرسه مراجعه نمایند.

پایه اول دوستی و مهربانی ساعت 9-8 روز شنبه 11/25

پایه دوم ساعت 10-9 روز شنبه 11/25

گزارش تصویری