برگزاری سومین آزمون جهانی کاریبو(هوش و ریاضی)

برگزاری سومین آزمون جهانی کاریبو(هوش و ریاضی)

برگزاری سومین آزمون جهانی کاریبو(هوش و ریاضی)

در روز چهارشنبه 10/25 و پنج شنبه 10/26

گزارش تصویری