اردوی پایه های دوم و سوم به پارک سمن ها

اردوی پایه های دوم و سوم به پارک سمن ها

گزارش تصویری