کسب مقام نخست جهان در ششمین  آزمون جهانی کاریبو

کسب عناوین مختلف جهانی و کشوری در ششمین آزمون جهانی کاریبو 

گزارش تصویری