بهداشت

در مدرسه فردوسی حكیم كليه دانش آموزان بايد در طول سال تحصيلي يكبار از نظر سلامتي سنجيده شوند اين سنجش شامل :

الف- اندازه گيري قد و وزن:

بهترين روش براي پي بردن به وضعيت رشد دانش آموزان اندازه گيـري قد و وزن آنهاست . قد و وزن دانش آموزان در طول سال تحصيلي يكبار انــدازه گيري مي شود و روند رشد در نمودارهاي مربوط پسران رسم مي گردد. دانش آموزانـــي كه طبق اين معيـار دچـار اختلال هستند شناسائي و بايد مشكل آنان پي گيري شود.

ب- ارزيابي تغذيه و اختلالات تغذيه اي:

با توجه به نقش و اهميت تغذيه در سلامت جسمي و فكري دانش آموزان لازم است وضعيت تغذيه آنان مورد ارزيابي و بررسي قرار گيرد . در همين راستا اقدامات ذيل انجام مي گيرند:

  • آموزش مسائل تغذيه به دانش آموزان والديـن و كاركنان
  • نظارت بر وضعيت تغذيه دانش آموزان و بوفـه مدارس و بررسي ارزش غذائي مجـاز يا غير مجــاز بودن و مسائل مربوط به فساد مواد غذائي
  • بررسي مشكلات و اختلالات تغذيه اي شايــع در سنين مدرسه از قبيل كم خوني فقر آهن ، گواتر و ...

ج- معاينه دهان و دندان:

با توجه به اينكه درسنين 7 تا 12 سالگي دندانهـاي شيري كودكان به تدريــــج مي افتند و جاي آنـها دندانهاي دائمي در مي آيند و اگر دندانهاي دائمي صدمه ببينندو از بين بروند ديگر جايگزين نخواهند شد. بنـابراين لازم است كه هر دانش آموز حداقـل سالي يكبار از نظر سلامت دهان و دندان معاينـــه شود.

د- سنجش کودکان در بدو ورود به دبستان:

سنجش كودكان بدو ورود به دبستان طبق شناسنامه سلامت در پايگاههاي سنجش مستقر در شهر انجام مي گيرد .

ه-تشكيل پرونده بهداشتي جهت مدارس:

تشكيل پرونده بهداشتي جهت كليه مدارس و ثبت نتايج معاينات حاصل از سنجش دانش آموزان و كليه گزارشها مربوط به بيمار يهاي واگير ،حوادث واكسيناسيون و نواقص بهداشت محيط و اقدامات انجام شده در تمام زمينه ها در فرم هاي مخصوص موجود در پرونده.

و- واکسيناسيون:

تـكـمـيـل واكـسـيـنـاسـيـون دانـش آمـوزان ورودي مــدرسه و هـمـچـنـيـن انجام واكسيناسيون توأم دانش آموزان 16- 14 ساله و پيگيري دانش آموزاني كه نقص واكسيناسيون دارند طبق برنامه واكسيناسيون كشوري.