توزیع کارنامه ترم اول

نتیجه زحمت دانش آموزان عزیز در روز کارنامه در مجتمع فردوسی حکیم

گزارش تصویری