جشنواره خوارزمی

حضور دانش آموزان .....

حضور دانش آموزان دبیرستان دوره اول در جشنواره جوان خوارزمی (در بخش دانش آموزی)

با آرزوی موفقیت

گزارش تصویری