معاینه توسط پزشک

معاینه رایگان

معاینات رایگان پزشکی در مدرسه فردوسی حکیم انجام شد.

به گزارش روابط عمومی مجتمع:  معاینات رایگان پزشکی در مدرسه انجام شد. این معاینات که بنا بر تمایل خیرخواهانه خانم دکتر آرین پور بود، کلیه دانش آموزان مورد معاینه قرار گرفتند.

هدف از انجام این معاینات بیماریابی و ترغیب دانش آموزان جهت رعایت بهداشت و کاهش ترس از مراجعه به پزشک بوده است.

گزارش تصویری