اردوی سیرک

اردوی سیرک در مقطع دبستان

برگزاری اردوی سیرک ویژه دانش آموزان چهارم و پنجم و ششم در

روز یکشنبه 98/11/20

گزارش تصویری