تقدیر مسولین منطقه ۵ از سرکار خانم صادق نژاد معاونت اموزشی دوره اول و مدیریت مدرسه فردوسی حکیم

تقدیر مسولین منطقه ۵ از سرکار خانم صادق نژاد معاونت اموزشی دوره اول و مدیریت مدرسه فردوسی حکیم

تقدیر از سرکار خانم صادق نژاد معاونت اموزشی دوره اول و مدیریت مدرسه فردوسی حکیم

گزارش تصویری